NANG KUAH
招财女神 IMMA01/0611/AG
product descriptions
牌名
富贵招财女神NANG KUAH (ANCIENT MOULD)
 
高僧
LUANG PHU IM, WAT HUA KAO SUPANBURI
 
年份
2470B.E(阳历1927
 
原料
颂经多年的珍贵古董铜制成
 
功用
NANG KUAH能为您招来顾客,使您的生意蒸蒸日上,顾客源源不绝。