PRA PHOM四面佛 SAIA01/1110/AS
product descriptions
牌名
大凡天王四面佛PRA PHOM NA KAK THONG
 
高僧
LUANG PHOR SAI THONG, WAT PORM MIT WA
 
年份
2553B.E.(阳历2010)
 
原料
颂经多年的九宝铜
 
功用
处事镇定,人缘和合,贵人扶助,心想事成,招财纳福,生意兴隆,有求必应
避邪,避险,维持家庭和睦的佛牌之一