GARUDA神鹰
WALA05/0811/AS
product descriptions
牌名
金威大鹏金翅鸟GARUDA ROON HUA JAI SERTI (SILVER LONG YA)
 
高僧
LUANG PHOR WALA, WAT POR THONG
 
年份
2552B.E. (阳历2009)
 
原料
诵经多年的九宝铜
 
功用
GARUDA在泰国是属于神圣的记号。他特别适合于那些在领导层工作的人,让您的下属
能够服从您,增加你的权威及号召力。